Posts in Category: Travel cost

Så sparar du till drömresan

Kanske drömmer du om en resa till sommaren men har ingen riktig plan för hur du ska få ihop en semesterbudget. Lugn! Med lite vilja och planering ska det nog gå vägen. Här kommer mina bästa spartips:
  1. Mat behöver vi alla men denna kostnad kan säkert ses över. Gör matlådor, frys in rester. Planera mer. Försök slänga mindre genom att ha koll på det i kylen som håller på att gå ut. Handla på dig när det är extrapris i butikerna och jämför priser. Du kanske t.o.m. kan börja odla lite själv?
  2. Gör en ekonomisk översikt över några månader. Vad lägger du egentligen pengar på? Finns det några onödiga utgifter som du kan göra avkall på? Finns det någon last som man kan klara sig utan, t.ex. choklad och glass? Ladda hem appar för att få koll. Swedbank har t.ex. en inbyggd funktion i sin app för att man ska få en bra översikt.
  3. Kläder och skor. Kolla igenom garderoben, visst använder du inte allt? Kanske kan du byta lite kläder med en vän eller ett syskon. Måste du absolut köpa något så ta en titt först på secondhand.
  4. Hemelektronik, prylar och heminredning. Försök att verkligen tänk igenom om du behöver något utöver det du har och fokusera istället på ditt mål. Behöver du verkligen något kan du kolla blocket eller tradera först för att få ett bättre pris.
  5. Boendekostnaden. Denna kanske inte är så lätt att ändra på om man inte flyttar till något billigare. Men står man för el, vatten och värme kan man försöka tänka mer på att släcka efter sig och inte ha värmen för högt uppskruvad, använda vattenkokare och kanske inte ta så onödigt långa duschar.
  6. Försäkringar. Hemförsäkring, olycksfallsförsäkring osv. Dessa kan vara bra att jämföra och kolla runt på olika företag.
  7. Transportkostader. Gå och cykla så mycket du bara kan. Annars är kollektivt bra både för plånboken och mobilen om det finns där du bor.
  8. Abonnemang. Kolla över vilka du använder. Kanske behöver du inte Netflix, Hbo Nordic och C more samma månad? Gällande telefonkostnader och Internet kan du också tjäna på att jämföra olika abonnemang.
  9. Skönhet. Kolla youtube och lär dig och dina vänner/familjemedlemmar att klippa varandra. Det är både roligt och gratis. Det finns många naturliga husmorsknep också på nätet som är roliga att testa. Och du kanske kan pausa ditt gymkort ett tag under vår och sommarperioden och träna utomhus? Långa promenader och hemmaträning med kroppen som vikt är suveränt.
  10. Övriga kostnader. Ofta är det denna post som springer iväg. Undvik att ha kontanter då det är lätt att då missa vad du köper. Och ta alltid kvitto överallt så att du minns vad du har handlat. Vissa övriga kostnader är såklart nödvändiga såsom tandvård och medicin m.m. men många gånger är det sånt som man egentligen klarat sig utan, t.ex. takeaway-kaffe och smågodis som kan bli dyrt i längden.
Lycka till!

//Perhaps you dream of a trip this summer, but has no real plan on how to put together a holiday budget. No problem! With a little determination and planning, it should probably go your way. Here are my best saving tips:

Food, we all need this of course, but this cost can certainly be reviewed. Make lunch boxes, freeze leftovers. Plan more. Try throwing less by keeping track of it in the fridge (best before date). Shop when there is a special price in stores and compare prices. You may even start to grow some vegetables by yourself?
Do a financial overview of a few months. What do you really need? Are there any unnecessary expenses that you can sacrifice? Is there anything that you can be fine without, for example, chocolate and ice cream? Download an app to get the track. Swedbank for example has a built-in feature of their app in order to get a good overview.
Clothes and shoes. Check through the wardrobe, sure you do not use it all? Maybe you can change some clothes with a friend or sibling. If you absolutely must purchase something take a look first at secondhand.
Home electronics, gadgets and home furnishings. Try to really think through if you need something beyond what you have and focus instead on your goals. Do you really need something, you can check online first to get a better price.
Accommodation cost. This may not be so easy to change unless you move to somewhere else. But if you stand for electricity, water and heat you can try to switch off lights and not have the heat turned up to much and do not take as long showers.
Insurances. Home insurance, accident insurance and so on. These can be good to compare and check around at different companies.
Transportation costs. Walking and cycling as much as you can. Otherwise, bus and train is good for your wallet if it is available where you live.
Subscriptions. Check on what you use. Maybe you do not need to have Netflix, HBO Nordic and Cmore the same month? Phone charges and Internet can also be good to compare and see different options.
Beauty. Check youtube and teach you and your friends / family members to give each other hair cuts. It’s fun and free. And maybe you can pause your gym membership for a while during the spring and summer period and workout outdoors? Long walks and home exercising with body weight is super good.
Other expenses. Often it is this that runs away. Avoid using cash, otherwise it is easy to forget what you buy. And always take a receipt everywhere so you remember what you’ve been shopping. Certain other costs are obviously necessary, such as dentistry and medicine, etc. but many times it’s stuff that you actually manage without such as takeaway coffees and sweets that can be expensive in the long run.
Good luck!

thumb_DSC08929_1024

Hur mycket kostar det att resa?

Beräkna dina resekostnader utifrån vilket land du vill resa till. //Estimate your travel costs per land.