Ansvarsfullt resande som ekoturist på naturens villkor

Vad ska man tänka på om man vill resa på ett mer hållbart vis? Som ekoturist gäller det att vara kritisk mot fasader så att man inte köper grisen i säcken. En del företag vill ha med ordet “eko” för att locka folk fast att det inte har något med verkligheten att göra. Det gäller att läsa på innan man tex bokar en ekolodge.
Hur känner man då igen ekoturism? Jo, det handlar mycket om att sprida kunskap och medvetandegöra turisterna om platsen man åker till och dess lokalbefolkning. Även områdets utmaningar gällande natur och djur. Ekoturism är alltså motsatsen mot exploatering. Istället bygger det på hållbarhet & ödmjukhet för människor, djur och miljö.
Harmoni helt enkelt. Det är på så vis ett verktyg för att bekämpa fattigdom då pengar flödar in till lokalbefolkningen. Men det är en fin balansgång att hålla ekoturismprojekt småskaliga och övervakade så att det inte blir massturism. Likaså är det viktigt för turisterna att det finns en graderingsskala och kvalitetsmätningar på t.ex. hur klimatsmarta ekoturismverksamheter är.
Som turist kan man fråga frågor som hur mycket som köps in lokalt av varor och tjänster. Under perioder kan det vara bra om verksamheterna inte stör lokalbefolkning och djur. Likaså att vara restriktiv med vilken typ av transportmedel som används. Elefantridning t.ex. låter ju i teorin miljösmart men är ofta ett dåligt alternativ för djuren. Det är såklart bättre att gå till fots, välja tåg framför flyg, hundspann framför snöskoter etc.
Men det är inte lätt alla gånger. Låt oss säga att en by gynnas av ekoturism så väl att dess vilda djur markant ökar i antal. Då kan det ske olyckor då tex tigrar och elefanter kan komma för långt in i bebyggelser och människor kan skadas. Det gäller verkligen att sprida kunskap om värdet av samlevnad med djuren och långsiktighet för natur och samhällets utveckling och hitta hållbara lösningar för en god balans.
Det är de små sakerna som gör skillnad. Att tacka nej till plastpåsar & miljöbelastande mat på tallriken, val av boende på semestern, läsa ingredienser på innehållsförteckningar och tänka efter om man verkligen behöver den där souveniren med sig hem eller om det räcker med ett foto.
Som konsument kan man påverka och det gäller att våga lita på det och ställa krav. Man röstar med plånboken helt enkelt. Detta påverkar företag i sin tur med deras utbud. Men så klart känns det hopplöst ibland. Speciellt när man ser allt skräp i hav och på stränder, men man måste våga hoppas. Jag tror att ekoturismen är här för att stanna. Det finns goda exempel på hur det har motverkat tjuvjakt och fått samhällen att blomstra. Kanske blir ekoturismen en dag normen för hela turismindustrin. Men egentligen handlar det mer om kvalitet framför kvantitet då varje område har en viss bärförmåga för vad den klarar av att utstå.
Läs mer om ekoturism och kvalitetsmärkning på ekoturismföreningens hemsida.

//What should you consider if you want to travel in a more sustainable way? As  an eco tourist it is important to be critical of facades so that you do not buy a pig in a poke. Some companies want the word “eco” to attract people though it has nothing to do with reality. It is important to read before you book. (For example an ecolodge.)

How do you then recognize ecotourism? Well, it is very much about spreading knowledge and awareness among tourists about the place you go to and its locals. It is also awareness of the area’s challenges with nature and animals. Ecotourism is thus the opposite of exploitation. Instead, it relies on sustainability and humility to people, animals and the environment.

Harmony simply. It is thus a tool to fight poverty when money flows in to the locals. But there is a delicate balance to maintain small-scale ecotourism projects and supervise so that it does not become mass tourism. Likewise it is important for the tourists that there is a grading scale and quality measurements such as how climate-friendly ecotourism activities are.

As a tourist, one can ask questions like how much purchased local goods and services there are to offer. During periods it can be useful if the activities do not interfere with locals and animals. Also to be restrictive with the type of transport used. Elephant riding for example sounds in theory, environmentally friendly, but are often a poor alternative for the animals. It is of course better to go on foot, choose rail over air travel, dog sledding in front of the snowmobile etc.

But it is not easy all the times. Let us say that a village benefits from ecotourism and their wildlife markedly increasing in number. Then it can happen accidents such as tigers and elephants can get too far into the settlements and people may be injured. It really applies to disseminate knowledge about the value of coexistence with the animals and the sustainability of the natural and social development and to find sustainable solutions for a good balance.

It’s the small things that make a difference. To say no to plastic bags and environmentally damaging food on the plate, the choice of accommodation for the holiday, read the ingredients on the ingredients lists and consider whether you really need that souvenir to take home or whether it is sufficient with a photo.

As a consumer you can influence and it is important to trust that and make demands. You vote with your wallet simply. This affects businesses in turn with their packages. But of course it feels hopeless sometimes. Especially when you see all the garbage in the sea and on the beaches, but we must dare to have hope. I believe that eco-tourism is here to stay. There are good examples of how it has offset poaching and received societies to flourish. Perhaps ecotourism one day norm for the entire tourism industry. But really it’s more about quality over quantity, as each area has a certain carrying capacity for what it is able to endure.

Learn more about ecotourism and quality of ecotourism association’s website.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.