Posts in Category: Ecotourism

Top 6 Ecotourism destinations for 2017

Guiden till en nästan gratis semester – Mina bästa semestertips

Sommaren närmar sig med stormsteg och det känns som att alla gör upp storslagna semesterplaner till höger och vänster. Om man då inte hunnit spara ihop något till semestern, finns det då en ändå möjlighet att fira semester till en billig peng, eller rent av komma undan gratis?
Här kommer mina bästa semestertips på hur man får en underbar sommar till en liten peng:
 • Tälta! Du kanske initialt inte tror att det är något för dig men det är faktiskt ett riktigt trevligt sätt att komma nära naturen och få tid att umgås med familj och vänner eller sig själv. Vad behöver du? Tält, sovsäck, liggunderlag, tändstickor, stormkök, kåsa, ficklampa, myggmedel. Kolla på Blocket, Tradera eller på Sociala medier som Facebook, ibland skänker folk bort saker till nästan eller ingen kostnad alls om du inte har själv. Låna med en bok från biblioteket.
 • Tävla! Många gratis tävlingar på nätet lottar ut resor och chansen är troligtvis mycket större än att vinna på Lotto. Vem vet, det kanske är just du som vinner en stugsemester. Ofta behöver du bara svara på en fråga och skriva en motivering. (Men kolla villkoren så det är seriöst.)
 • Cykla! Varför inte ta möjligheten att utforska Sverige och ditt närområde med cykel? Du får möjlighet att se platser som du aldrig tidigare hade någon aning om fanns fastän du kanske har bott i en stad eller by i hela ditt liv. Låt nyfikenheten leda dig.
 • Läs på! Kolla lokala turistbyrån eller Internet efter guldkorn, kanske finns det någon underbar plats du inte visste om, en sjö, en park eller en bondgård närmre än du tror. Många aktiviteter och engagemang är gratis på sommaren såsom festivaler, standup och museum m.m.
 • Hälsa på vänner. Kanske har du äntligen nu tid att umgås med de där vännerna som bor lite längre bort och som du därför alltför sällan hinner träffa. Hälsa på eller bjud hem folk några dagar.
 • Fiska! Testa lyckan genom att fiska! Visst låter det härligt att få möjligheten att bjuda på nyfångad grillad fisk på kvällen? (Men glöm inte fiskekortet, läs på och lär dig mer på t.ex. sportfiskarna.se. )
 • Lek! Geocacha, spela boule eller testa andra spel. Fantasin sätter gränserna.
 • Vandra! Sverige är otroligt vackert och till fots får man känna dofterna och bli ett med naturen. Varför inte ta ett uppfriskande kvällsdopp och njuta av solnedgången med en skål nyplockade blåbär.

Ha en underbar sommar!

//Summer is fast approaching and it feels like everyone is planning their vacation. If you then not had time to save up something for the holidays, is there still an opportunity to celebrate the holiday at a low price, or even get away for free?

Here are my top holiday tips on how to get a wonderful summer for a small fee:

Camp! You may not initially think it’s something for you, but it’s actually a really nice way to get close to nature and spend time with family and friends or by yourself. What do you need? Tents, sleeping bags, sleeping mats, matches, camping stove, cup, flashlight, insect repellent. Check online, Ebay or on social media like Facebook, sometimes people give things away to almost or no cost at all if you do not have yourself. Borrow a book from the library and you are good to go.
Compete in contests! Many free online contests give away trips and the chance is probably much bigger than winning the lottery. Who knows, maybe it is you who wins a cottage holiday. Often you just need to answer a question, and write a statement. (But check the conditions so it is serious.)
Biking! Why not take the opportunity to explore Sweden and your neighborhood by bike? You get the opportunity to see places you’ve never had any idea there even existed though you may have lived in a town or village in your entire life. Let your curiosity lead you.
Read online! Check local tourist office or the Internet for gems, maybe there are some wonderful place, you did not know about, a lake, a park or a farm closer than you think. Many activities are free in the summer, such as festivals, standup comedy and museum etc.
Visit friends. Perhaps you finally have time to spend time with those friends who live a little further away and you therefore too rarely has time to meet. Go visit them or invite people home a few days.
Go fishing! Try your luck by fishing! Sounds great to get the opportunity to dine on freshly caught grilled fish at night? (But do not forget the fishing permit, read online and learn.)
Play! Geocaching, play boules or try other games. The imagination is the limit.
Hike! Sweden is incredibly beautiful and on foot to get to know the smells and become one with nature. Why not take a refreshing evening swim and enjoy the sunset with a bowl of freshly picked blueberries.
Have a wonderful summer!

röd stuga

SparaSpara

10 bra tips hur man blir en mer medveten resenär

Nytimes har listat 10 bra tips på hur du reser mer hållbart.

10 ways to be a greener traveler

miami13

Familjer på äventyr, ny säsong

Nu finns den nya säsongen av Familjer på äventyr ute. Missa inte de spännande avsnitten som i år bland annat handlar om ekoturism i Kenya, en forskningsexpedition på Svalbard och familjer som förverkligat sina resdrömmar.

Ansvarsfullt resande som ekoturist på naturens villkor

Vad ska man tänka på om man vill resa på ett mer hållbart vis? Som ekoturist gäller det att vara kritisk mot fasader så att man inte köper grisen i säcken. En del företag vill ha med ordet “eko” för att locka folk fast att det inte har något med verkligheten att göra. Det gäller att läsa på innan man tex bokar en ekolodge.
Hur känner man då igen ekoturism? Jo, det handlar mycket om att sprida kunskap och medvetandegöra turisterna om platsen man åker till och dess lokalbefolkning. Även områdets utmaningar gällande natur och djur. Ekoturism är alltså motsatsen mot exploatering. Istället bygger det på hållbarhet & ödmjukhet för människor, djur och miljö.
Harmoni helt enkelt. Det är på så vis ett verktyg för att bekämpa fattigdom då pengar flödar in till lokalbefolkningen. Men det är en fin balansgång att hålla ekoturismprojekt småskaliga och övervakade så att det inte blir massturism. Likaså är det viktigt för turisterna att det finns en graderingsskala och kvalitetsmätningar på t.ex. hur klimatsmarta ekoturismverksamheter är.
Som turist kan man fråga frågor som hur mycket som köps in lokalt av varor och tjänster. Under perioder kan det vara bra om verksamheterna inte stör lokalbefolkning och djur. Likaså att vara restriktiv med vilken typ av transportmedel som används. Elefantridning t.ex. låter ju i teorin miljösmart men är ofta ett dåligt alternativ för djuren. Det är såklart bättre att gå till fots, välja tåg framför flyg, hundspann framför snöskoter etc.
Men det är inte lätt alla gånger. Låt oss säga att en by gynnas av ekoturism så väl att dess vilda djur markant ökar i antal. Då kan det ske olyckor då tex tigrar och elefanter kan komma för långt in i bebyggelser och människor kan skadas. Det gäller verkligen att sprida kunskap om värdet av samlevnad med djuren och långsiktighet för natur och samhällets utveckling och hitta hållbara lösningar för en god balans.
Det är de små sakerna som gör skillnad. Att tacka nej till plastpåsar & miljöbelastande mat på tallriken, val av boende på semestern, läsa ingredienser på innehållsförteckningar och tänka efter om man verkligen behöver den där souveniren med sig hem eller om det räcker med ett foto.
Som konsument kan man påverka och det gäller att våga lita på det och ställa krav. Man röstar med plånboken helt enkelt. Detta påverkar företag i sin tur med deras utbud. Men så klart känns det hopplöst ibland. Speciellt när man ser allt skräp i hav och på stränder, men man måste våga hoppas. Jag tror att ekoturismen är här för att stanna. Det finns goda exempel på hur det har motverkat tjuvjakt och fått samhällen att blomstra. Kanske blir ekoturismen en dag normen för hela turismindustrin. Men egentligen handlar det mer om kvalitet framför kvantitet då varje område har en viss bärförmåga för vad den klarar av att utstå.
Läs mer om ekoturism och kvalitetsmärkning på ekoturismföreningens hemsida.

//What should you consider if you want to travel in a more sustainable way? As  an eco tourist it is important to be critical of facades so that you do not buy a pig in a poke. Some companies want the word “eco” to attract people though it has nothing to do with reality. It is important to read before you book. (For example an ecolodge.)

How do you then recognize ecotourism? Well, it is very much about spreading knowledge and awareness among tourists about the place you go to and its locals. It is also awareness of the area’s challenges with nature and animals. Ecotourism is thus the opposite of exploitation. Instead, it relies on sustainability and humility to people, animals and the environment.

Harmony simply. It is thus a tool to fight poverty when money flows in to the locals. But there is a delicate balance to maintain small-scale ecotourism projects and supervise so that it does not become mass tourism. Likewise it is important for the tourists that there is a grading scale and quality measurements such as how climate-friendly ecotourism activities are.

As a tourist, one can ask questions like how much purchased local goods and services there are to offer. During periods it can be useful if the activities do not interfere with locals and animals. Also to be restrictive with the type of transport used. Elephant riding for example sounds in theory, environmentally friendly, but are often a poor alternative for the animals. It is of course better to go on foot, choose rail over air travel, dog sledding in front of the snowmobile etc.

But it is not easy all the times. Let us say that a village benefits from ecotourism and their wildlife markedly increasing in number. Then it can happen accidents such as tigers and elephants can get too far into the settlements and people may be injured. It really applies to disseminate knowledge about the value of coexistence with the animals and the sustainability of the natural and social development and to find sustainable solutions for a good balance.

It’s the small things that make a difference. To say no to plastic bags and environmentally damaging food on the plate, the choice of accommodation for the holiday, read the ingredients on the ingredients lists and consider whether you really need that souvenir to take home or whether it is sufficient with a photo.

As a consumer you can influence and it is important to trust that and make demands. You vote with your wallet simply. This affects businesses in turn with their packages. But of course it feels hopeless sometimes. Especially when you see all the garbage in the sea and on the beaches, but we must dare to have hope. I believe that eco-tourism is here to stay. There are good examples of how it has offset poaching and received societies to flourish. Perhaps ecotourism one day norm for the entire tourism industry. But really it’s more about quality over quantity, as each area has a certain carrying capacity for what it is able to endure.

Learn more about ecotourism and quality of ecotourism association’s website.

Så blir du en hållbar resenär /Become a sustainable tourist

Några tips för miljön:

 • Köp inte vatten på plastflaska.
 • Släck ljuset när du inte behöver det.
 • Använd inte AC i onödan
 • Gynna lokala restauranger/boenden/turguider etc.
 • Volontärjobba för att hjälpa barn, natur och djur etc.
 • Ta med skräpet
 • Klimatkompensera
 • Mellanlanda mindre, välj hellre tåg än flyg
 • Köp mindre mat som är förpackad med plast/metall etc.
 • Leta efter miljömärkningar
 • Var rädd om vattnet, duscha lagom
 • Ta inte på koraller, sjöstjärnor etc.
 • Cykla och gå så mycket du kan
 • Återvinn/ återanvänd & byt
 • Ge bort saker på på resan, tex kläder
 • Ta med en tygpåse när du handlar
 • Var en förebild 🙂
 • Köp mindre och shoppa helst lokalt

 

Some tips for the environment:

 • Don´t buy water in a plastic bottle.
 • Turn off the light when you don´t need it.
 • Don´t use the AC too much
 • Use local restaurants/houses/tour guides etc.
 • Work as a volunteer with children, animals and nature etc.
 • Bring your trash food in plastic/metal cans etc.
 • Look for environment certifications
 • Be careful with the water, don´t shower too long
 • Don´t touch corals, sea stars etc.
 • Use your legs to transport with a bicycle or walk
 • Reuse, recycle, exchange things
 • Leave stuff to the locals, clothes etc.
 • Bring a bag when you go shopping
 • Be a role model 🙂
 • Buy less

Att förverkliga sina resdrömmar /To make travel dreams come true

Att släppa taget om tryggheten och våga ta steget ut i världen är både skrämmande och spännande på samma gång. Just do it!

//To let go of the safety zone and dare to take the step out in the world is both frightening and exciting at the same time. Go for it!

DSC00381

Res schysstare och spara på rent vatten

Bra artikel i Aftonbladet idag!

Ekoturism i Panama

Det som gör Panama till en unik plats för ekoturism är så mycket mer än vad man kan tro av ett så pass litet land som det är. Ekoturism är ansvarsfull turism som både gynnar natur, djur och lokalbefolkning utan att lämna ett för stort fotavtryck. Som hjälper till att bevara platsen som besöks men gärna också finna vägar till förbättring och ökad kunskap.

Panama består av djupa regnskogar, skyddade nationalparker, långa kustremsor, ett rikt fågelliv (ca 1000 arter), mängder av öar, ca 1500 arter av träd, över 200 däggdjursarter, över 200 kräldjursarter och upp mot 10000 växtarter.

För naturälskare finns det ett rikligt smörgåsbord av möjliga aktiviteter. Allt från att besöka lokala stammar och se andra sätt att leva, volontärjobba, surfa, äta nyfångad mat från havet, snorkla, dyka, vandra, åka forsränning & kajak, flyga fram mellan trädtopparna i ziplines, bada i varma källor, rida till att besöka kaffe -och chokladplantage. Turismen är fortfarande inte i full blom så många gånger kan man som turist få njuta av fördelen att få ha många platser för sig själv.

//What makes Panama a unique place for ecotourism is so much more than what one might think of such a small country that it is. Ecotourism is responsible tourism that benefits both nature, animals and locals without leaving too big of a footprint. It helps to preserve the place being visited, but happily also find ways to improve and increase knowledge.

Panama consists of deep rainforests, protected national parks, long coastal strip, a rich bird life (approximately 1,000 species), quantities of islands, about 1,500 species of trees, over 200 species of mammals, over 200 reptile species and up to 10 000 plant species.

For nature lovers, there is a rich smorgasbord of possible activities. Everything from visiting local tribes and see other ways of life, volunteer work, surf, eat freshly caught sea food, snorkeling, diving, hiking, rafting and kayaking, fly up between the treetops of the ziplines, swimming in hot springs, ride to visit coffee and chocolate plantation. Tourism is still not in full bloom so many times can you as a tourist get to enjoy the advantage of having many places for yourself.

Praktiska resråd inför långresa /Some travel advice

Jag tänkte dela med mig av lite restips när man  ska backpacka. Nyckelord: minimalism

Packning:

Eftersom vi är iväg flera månader så var det viktigt att tänka igenom packningen innan så att man inte bär runt på onödig vikt. Jag bär med mig en ryggsäck från Haglöfs modell tight som knappt väger något. Till den har jag även Haglöfs regnskydd. (Köpte online på Outdoorexperten och Outnorth). Jag har även med hänglås, mobiler, laddare, usb, kameror, resböcker i pdf-format. (Lonelyplanet och Roughguide), regnkläder, träningskläder, klänning, shorts, linnen, keps, solglasögon, filt, solcremer, blus, långtröja, tunna byxor, strumpor, bikini, underkläder, skopåse, tygpåsar, necessär med smågrejor som medicin, plåster, tandcreme etc. Sandaler, gympaskor, ballerina, pass, försäkringspapper, visum, kort m.m. Miniväska att checka in, glasögon, handtvättmedel, värmeljus, plastbestick, pennor, maskot, bok, sykitt, sjal och hörlurar.

Resebokningar:

Flyg (enkelresor) köper vi online efterhand via t.ex. Kilroys eller Sembos hemsida som vi har gott förtroende för.
Man kan jämföra pris på t.ex. Momondo eller söka på Travelmarket. Ofta köper vi bussbiljetter ut ur landet online. Inom landet köper vi bussbiljetterna på plats på stationerna. Går det inga bussar tar vi taxi eller går (om det är möjligt och dag)

Boende:

Detta köper vi online efterhand via agoda, booking, trivago m.m. 1-2 dagar i taget för att kunna vara flexibla. Blir oftast billigast än att köpa i receptionen. Allinclusive fixade vi via lokala reseföretag. Det är alltid bra att boka med e-kort och ladda ner kartor offline så man hittar. Välj gärna pousadas för att gynna lokala familjer

Mat:

Vi köper alltid med oss vatten, snacks, frukt m.m. Bra restauranger hittar vi via Tripadvisor.

Utflykter:

Dessa hittar vi via Tripadvisor, Internet, guideböckerna eller hotellen. Ofta kan man göra utflykter själva utan att köpa organiserade turer.

Viktigt är att ha en budget och hålla sig till den genom att ha koll på alla utgifter varje dag. Vi använder oftast uttagskort som inte har någon avgift och tar bara ut lite i taget. Använd gärna en liten säkerhetsficka. Det är även viktigt att göra mycket research och lära sig grunderna i språket i landet som man ska till. Glöm inte att fotografera viktiga dokument och se över försäkringar och vaccin.

Sen är det bara att åka!

// I was going to share with you some travel advice when backpacking. Keywords: minimalism

Packing:

Because we were off for several months it was important to think through everything carefully so as not carrying around unnecessary weight. I carry with me a backpack from Haglöfs model tight that barely weighs anything. I also bought Haglöfs rain cover. (Bought online at Outdoor expert and Outnorth). I also have a padlock, mobile phones, chargers, usb, camera, travel books in pdf format. (Lonely Planet and Rough Guide), rainwear, sportswear, dress, shorts, tank tops, hats, sunglasses, blanket, sunscreens, blouse, long sweater, thin pants, socks, bikinis, lingerie, shoe bag, cloth bags, toiletry bag with small stuff such as medicine, plasters, dental cream etc. Sandals, sneakers, ballerina shoes, passports, insurance papers, visas, cards etc. Mini bag to check in, glasses, hand-washing, tea candles, plastic cutlery, pens, mascot, book, sewing kit, scarf and headphones.

Travel Reservations:

Flights (one-way trips), we buy online by sites such as Kilroy or Sembos website as we have good confidence in them.
You can compare the price of sites such as Momondo or search the Travel Market. Often we buy bus tickets out of the country online. Within the country, we buy bus tickets on site at the stations. If there is no bus around, we take a taxi or walk (if that is possible and day).

Accommodation:

This we buy online afterwards via sites such as Agoda, booking, trivago 1-2 days at a time, (to be flexible). It is usually cheapest than buying at the reception but sometime it is the opposite. All inclusive (which I do not recommend) you can fix through local travel companies (if you are in Cuba). It is always good to book e-cards and download offline maps so you can find your way. Try to choose pousadas to benefit local families.

Food:

We always buy with us water, snacks, fruits, etc. Good restaurants we find through Tripadvisor.

Excursions:

These we find through Tripadvisor, Internet, guide books or hotels. You can often make trips ourselves without buying organized tours.

It is important to have a budget and stick to it by keeping track of all expenses every day. We usually use ATM card that has no charge and only takes a little at a time. Use a small safety pocket. It is also important to do a lot of research and learn the basics of the language of the country that you are going to. Do not forget to photograph important documents and reviewing policies and vaccines.

Then it’s just to go!